Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: zaoczne Czas trwania: Dwa semestry Prowadzący: Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

   powrót
ZAREJESTRUJ SIĘ
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Zapisy

od 2020-11-13 do 2020-11-21 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Postępująca dewastacja środowiska naturalnego „wymusza” działania zmierzające do zmiany naszych zachowań w obszarze ochrony powietrza. Działania te, aby były skuteczne muszą być skoordynowane, co najmniej na poziomie regionalnym. Dlatego celem projektu jest zbudowanie studiów podyplomowych adresowanych do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną powietrza. Choć wielu pracowników administracji ukończyła studia z obszaru ochrony środowiska to konieczne jest nieustanne podnoszenie kompetencji i umiejętności wobec nowych wyzwań w tym obszarze. Proponowane studia zostały tak skonstruowane zajęciowo, aby uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z nowoczesnymi metodami monitorowania stanu środowiska, a w tym jakości powietrza, technologiami środowiskowymi, jak również aktami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza oraz metodami edukowania w tej tematyce.

Zasady kwalifikacji

Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 29 czerwca 2017 r.). Zgodnie z przepisami UKSW: • O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. • Przyjęcia na studia podyplomowe na Uniwersytecie odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności rozpatrywane są zgłoszenia osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego • Rejestracja kandydatów dokonywana będzie w systemie internetowym UKSW → podyplomowe.uksw.edu.pl. • Uwaga: rejestracja na studia odbywa się poprzez stronę https://podyplomowe.uksw.edu.pl do 21.11.2020 • zakwalifikowane osoby muszą złożyć komplet dokumentów w sekretariacie studiów • Wymagane dokumenty: • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz zgłoszeniowy); • jedno zdjęcie; • kserokopia dyplomu (oryginał/odpis) ukończenia studiów wyższych I, II stopnia lub magisterskich jednolitych; • zaświadczenie o zatrudnieniu w administracji publicznej; • dowód wpłaty za cały tok studiów podyplomowy (lub I-sza rata); • Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje Dziekan. • Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.

Miejsce ogłoszenia wyników

22.11.2020 r, godzina 12:00. na kontach w IRK

Wysokość czesnego

Opłata za cały tok studiów wynosi 4950zł (I rata – 2475zł, II rata – 2475zł). Osoby zatrudnione w urzędach na terenie województwa mazowieckiego płacą jedynie 1950 zł

Dodatkowe informacje

Strona studiów: http://ceie.edu.pl/podyplomowe-studia/